Statutes

BIEDRĪBAS “SIEVIETES TRANSPORTĀ” STATŪTI

 

 1. Biedrības nosaukums

1.1.Biedrības nosaukums ir BIEDRĪBA “SIEVIETES TRANSPORTĀ” (turpmāk tekstā – Biedrība).

1.2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir ASSOCIATION “WOMEN IN TRANSPORT”

1.3. Biedrības nosaukuma tulkojums krievu valodā ir ОБЩЕСТВО “ЖЕНЩИНЫ В ТРАНСПОРТЕ”.

 

 1. Biedrības mērķi un pamatvērtības

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt sieviešu karjeras izvēli transporta nozarē un palielināt sieviešu īpatsvaru ekonomikā;

2.1.2. uzlabot sieviešu pārstāvniecību transporta uzņēmumos, sekmēt dažādību un viedokļu daudzveidību uzņēmumu konkurētspējas palielināšanai un labāku pakalpojumu nodrošināšanai;

2.1.3. lauzt stereotipus par transporta nozari kā maskulīnu, veicināt izmaiņas izglītības sistēmā, sieviešu karjeras iespēju dažādošanu un  paaugstināt sieviešu konkurētspēju darba tirgū;

2.1.4. rūpēties par pozitīvu organizācijas kultūru, pienācīgiem nodarbināšanas nosacījumiem, vienlīdzību atalgojumā, pienācīgas darba vides un aprīkojuma nodrošināšanu, godīgām un caurskatāmām darbā pieņemšanas procedūrām nozares  organizācijās un uzņēmumos;

2.1.5. sekmēt privātās  un darba dzīves līdzsvaru, profesionālo un vadības prasmju un zināšanu pilnveidošanu, pieredzes pārnesi;

2.1.6. nepieļaut sieviešu diskrimināciju transporta nozarē un veicināt godīgu konkurenci darba tirgū;

2.1.7. sadarboties ar līdzīgām organizācijām Latvijā, ES dalībvalstīs un citās valstīs, tai skaitā lai veicinātu labas pārvaldības prakses vienotu standartu transporta uzņēmumos dažādās valstīs un transporta veidos;

2.1.8 izstrādāt pētījumus un projektus nozarē, nodrošināt pētniecībā un transporta projektu analīzē sieviešu līdzdalību un skatījumu no sieviešu perspektīvas – sieviešu kā transporta lietotāju vajadzības;

2.1.9. piedalīties nozares politiku veidošanā, veicināt  sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesos starptautiskā, nacionālajā un vietējā līmenī.

2.2. Biedrības pamatvērtības ir atbildība pret Latvijas sabiedrību, līdzdalība, vārda brīvība, viedokļu daudzveidība, tiesiskums, godīga konkurence, vienlīdzība, laba pārvaldība, ilgtspējīgas attīstības principi un citas demokrātiskas sabiedrības pamatvērtības.

 

 1. Biedrības rīcība mērķu sasniegšanai

3.1. Biedrības mērķu sasniegšanai var tikt veiktas jebkādas darbības, kuras vērstas uz to sasniegšanu un kuras nav pretrunā ar Biedrības pamatvērtībām, Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un šiem Statūtiem:

3.1.1. Biedrības Kopsapulces un valdes lēmumos formulēto biedru interešu un ekspertīzes pārstāvēšana;

3.1.2. semināru un mācību organizēšana, kopīgu rīcības programmu izstrādāšana un īstenošana;

3.1.3. patstāvīgu izglītības programmu un atsevišķu tēmu izstrādāšana;

3.1.4. projektu izstrādāšana un ieviešana, kā arī biedru un pārstāvju deleģēšana piedalīties  projektos, ko veic citas organizācijas;

3.1.5. Biedrības biedru operatīva nodrošināšana ar informāciju ar nozares darbību saistītajos jautājumos;

3.1.6. sakaru uzturēšana ar radniecīgām sabiedriskajām, zinātniskajām, izglītības un citām organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs;

3.1.7. metodiskas, juridiskas un konsultatīvas palīdzības sniegšana Biedrības biedriem;

3.1.8. citas formas un metodes saskaņā ar Biedrības mērķiem.

 

 1. Biedrības darbības termiņš

4.1.  Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 1. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

5.1.Par biedru var kļūt fiziskas personas un Latvijas Republikā  reģistrētas juridiskās personas, kas vēlas līdzdarboties Biedrības  mērķu sasniegšanā, un kuru darbības sfēra, principi un vērtības atbilst Biedrības pamatvērtībām.

5.2. Par biedru uzņemšanu lemj valde, pamatojoties uz iesniedzēja rakstveida iesniegumu un 2 biedru atsauksmēm. Valdei iesniedzēja lūgums ir jāizskata ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 10 (desmit) darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.3. Ja valde noraida pieteicēja lūgumu par uzņemšanu biedru sastāvā, pieteicējs var pieprasīt, lai par viņa dalību lemj Kopsapulce. Kopsapulces lēmums jāpaziņo pieteicējam 10 (desmit) darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Ja arī Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei, ja līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim ir veikti visi biedra naudas maksājumi un ir nokārtotas visas saistības.

5.5. Kopsapulce, pamatojoties uz valdes rakstveida ierosinājumu, var pieņemt lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības, ja tas:

5.5.1. nepilda Kopsapulces vai valdes lēmumus;

5.5.2. veic darbību, kas nav savienojama ar Biedrības mērķiem vai vērtībām;

5.5.3. nodara būtisku kaitējumu Biedrībai vai kādam tās biedram;

5.5.4. neveic biedra naudas maksājumus.

5.6. Valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā paziņot biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju.

 

 1. Biedru tiesības un pienākumi

6.1. Biedram ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Kopsapulcē;

6.1.2. tikt ievēlētam valdē vai citās Biedrības institūcijās;

6.1.3. iegūt informāciju par Biedrības darbību no valdes vai citas  Biedrības institūcijas.

6.2. Biedra pienākumi ir:

6.2.1. ievērot šos Statūtus un Biedrības institūciju pieņemtos lēmumus;

6.2.2. maksāt biedra naudu saskaņā ar Kopsapulces noteikto apjomu un procedūru;

6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un noteikto uzdevumu realizēšanu.

6.3. Papildu pienākumus biedram var noteikt ar Kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram papildus pienākumus, ir nepieciešama konkrētā biedra piekrišana.

 

 1. Biedrības struktūrvienības

7.1. Ar Kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina  valde.

7.3. Biedrībai tiek izveidota Izpilddirekcija, kura nodrošina ikdienas darbu. Izpilddirekciju vada Izpilddirektors.  Izpilddirektoru ieceļ valde.

 

 1. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

8.1. Biedru sapulce (Statūtu tekstā arī Kopsapulce) ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi  Biedrības biedri.

8.3. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

8.4. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to pieprasa vismaz pieci biedri, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram uzaicinājumu. Uzaicinājumā tiek norādīts Kopsapulces norises laiks, vieta un sapulces darba kārtība.

8.6. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no visiem biedriem.

8.7. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.

8.9. Lai pieņemtu lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, Statūtu izmaiņām, iestāšanās un biedru naudas apjoma izmaiņām vai valdes vēlēšanām, nepieciešams, lai par to nobalsotu vairāk kā 2/3 no klātesošajiem biedriem.

8.10. Katram biedram Kopsapulcē ir viena balss.

8.11. Kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu Statūtos paredzēto institūciju kompetencē.

8.12. Kopsapulces ekskluzīvā kompetencē ir:

8.12.1. grozījumu izdarīšana Statūtos;

8.12.2. valdes locekļu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana;

8.12.3. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

8.12.4. biedru naudas, iestāšanās naudas apjoma un samaksas kārtības noteikšana;

8.12.5. Biedrības stratēģisko plānu, darbības un rīcības virzienu noteikšana.

8.13.1. valde nodrošina biedriem iespēju piedalīties Kopsapulcē attālināti –  izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.Valde nosaka prasības biedru identifikācijai un kārtību, kādā biedri piedalās un balso Kopsapulcē.

8.14.  Biedrības biedrs, kas piedalās vai balso Kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir uzskatāms par klātesošu Kopsapulcē.

 

 1. Izpildinstitūcija

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no  septiņiem valdes locekļiem, kurus ievēl Kopsapulce uz  divu  gadu termiņu.

9.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

9.3. Valde ir tiesīga izlemt visus ar Biedrības darbību saistītus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kopsapulces kompetencē. Saņemot vismaz 2/3 biedru piekrišanu, valde ir tiesīga apstiprināt arī Statūtos  noteiktos stratēģiskos plānus, darbības un rīcības virzienus.

9.4. Biedrību ir tiesīgi pārstāvēt vismaz divi valdes locekļi kopā.

9.5. Valdes locekļi var piedalīties valdes sēdēs attālināti – izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valdes locekļu identifikācijas prasības un kārtību, kādā valdes locekļi piedalās un balso valdes sēdē, nosaka valde.

9.6. Valdes loceklis, kas piedalās un balso valdes sēdē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir uzskatāms par klātesošu valdes sēdē.

 

 1. Revidents

10.1.Biedrības  finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Kopsapulce uz  diviem gadiem.

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Kopsapulce apstiprina gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

 1. Biedrības darbība, ienākumi un atskaites

11.1. Biedrības finanšu gads sākas 1. janvārī un ilgst līdz 31. decembrim.

11.2. Biedrības ienākumus veido biedru nauda, iestāšanās nauda, valsts budžeta un pašvaldību dotācijas, Eiropas Savienības līdzfinansējums, ziedojumi, dāvinājumi un citi tiesiski ienākumi.

11.3. Pēc finanšu gada beigām, valde sagatavo gada pārskatu atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām un iesniedz to apstiprināšanai Kopsapulcei.

 

 1. Sazināšanās (paziņošanas) kārtība

12.1. Statūtos noteiktā sazināšanās (paziņojumi) Biedrības ietvaros var notikt arī elektroniski, sūtot informāciju uz biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm.

12.2. Ja biedrs 5 darba dienu laikā nav atbildējis, sniedzis iebildumus vai priekšlikumus, tad biedrs uzskatāms par informētu.

 

 1. Citi noteikumiem

13.1. Statūtos neatrunātie procesi un lietas tiek vestas un kārtotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Dibinātāji:

 • Linda Baltiņa
 • Margarita Brikmane
 • Evelīna Budiloviča
 • Vaira Gromule
 • Ineta Ielīte
 • Irina Jackiva
 • Alisa Lāce
 • Gunta Līdaka
 • Gaļina Malahova
 • Rudīte Reveliņa

 

 

Statūti apstiprināti Biedrības Kopsapulcē 2020.gada 18.augustā, Rīgā