Become a Member

Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

 • Par biedru var kļūt fiziskas personas un Latvijas Republikā  reģistrētas juridiskās personas, kas vēlas līdzdarboties Biedrības  mērķu sasniegšanā, un kuru darbības sfēra, principi un vērtības atbilst Biedrības pamatvērtībām.
 • Par biedru uzņemšanu lemj valde, pamatojoties uz iesniedzēja rakstveida iesniegumu un 2 biedru atsauksmēm. Valdei iesniedzēja lūgums ir jāizskata ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 10 (desmit) darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 • Ja valde noraida pieteicēja lūgumu par uzņemšanu biedru sastāvā, pieteicējs var pieprasīt, lai par viņa dalību lemj Kopsapulce. Kopsapulces lēmums jāpaziņo pieteicējam 10 (desmit) darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Ja arī Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
 • Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei, ja līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim ir veikti visi biedra naudas maksājumi un ir nokārtotas visas saistības.
 • Kopsapulce, pamatojoties uz valdes rakstveida ierosinājumu, var pieņemt lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības, ja tas:
  • nepilda Kopsapulces vai valdes lēmumus;
  • veic darbību, kas nav savienojama ar Biedrības mērķiem vai vērtībām;
  • nodara būtisku kaitējumu Biedrībai vai kādam tās biedram;
  • neveic biedra naudas maksājumus.
 • Valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā paziņot biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivāciju.

 

Biedru tiesības un pienākumi

 • Biedram ir šādas tiesības:
  • piedalīties Kopsapulcē;
  • tikt ievēlētam valdē vai citās Biedrības institūcijās;
  • iegūt informāciju par Biedrības darbību no valdes vai citas  Biedrības institūcijas.
 • Biedra pienākumi ir:
  • ievērot šos Statūtus un Biedrības institūciju pieņemtos lēmumus;
  • maksāt biedra naudu saskaņā ar Kopsapulces noteikto apjomu un procedūru;
  • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un noteikto uzdevumu realizēšanu.

Papildu pienākumus biedram var noteikt ar Kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram papildus pienākumus, ir nepieciešama konkrētā biedra piekrišana.