Par biedrību

Biedrības mērķi un pamatvērtības

Biedrība “Sievietes transportā” tika izveidota 2020. gadā ar mērķi:

  • veicināt sieviešu karjeras izvēli transporta nozarē un palielināt sieviešu īpatsvaru ekonomikā;
  • uzlabot sieviešu pārstāvniecību transporta uzņēmumos, sekmēt dažādību un viedokļu daudzveidību uzņēmumu konkurētspējas palielināšanai un labāku pakalpojumu nodrošināšanai;
  • lauzt stereotipus par transporta nozari kā maskulīnu, veicināt izmaiņas izglītības sistēmā, sieviešu karjeras iespēju dažādošanu un  paaugstināt sieviešu konkurētspēju darba tirgū;
  • rūpēties par pozitīvu organizācijas kultūru, pienācīgiem nodarbināšanas nosacījumiem, vienlīdzību atalgojumā, pienācīgas darba vides un aprīkojuma nodrošināšanu, godīgām un caurskatāmām darbā pieņemšanas procedūrām nozares  organizācijās un uzņēmumos;
  • sekmēt privātās  un darba dzīves līdzsvaru, profesionālo un vadības prasmju un zināšanu pilnveidošanu, pieredzes pārnesi;
  • nepieļaut sieviešu diskrimināciju transporta nozarē un veicināt godīgu konkurenci darba tirgū;
  • sadarboties ar līdzīgām organizācijām Latvijā, ES dalībvalstīs un citās valstīs, tai skaitā lai veicinātu labas pārvaldības prakses vienotu standartu transporta uzņēmumos dažādās valstīs un transporta veidos;
  • izstrādāt pētījumus un projektus nozarē, nodrošināt pētniecībā un transporta projektu analīzē sieviešu līdzdalību un skatījumu no sieviešu perspektīvas – sieviešu kā transporta lietotāju vajadzības;
  • piedalīties nozares politiku veidošanā, veicināt  sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesos starptautiskā, nacionālajā un vietējā līmenī.

Mūsu pamatvērtības ir atbildība pret Latvijas sabiedrību, līdzdalība, vārda brīvība, viedokļu daudzveidība, tiesiskums, godīga konkurence, vienlīdzība, laba pārvaldība, ilgtspējīgas attīstības principi un citas demokrātiskas sabiedrības pamatvērtības.